Soojuspuuraukude rajamise aluseks on projekt. Projekti peab olema koostanud litsentseeritud projekteerija poolt ning kinnitatud keskkonnaametis.

Projekt annab võimalikud puuraukude sügavused ja kogused.

Projekteerimise aluseks on ehitusseadus.

 

Puurkaev ja puurauk ning salvkaev 

§ 122. Kohaldamisala

 (1) Käesoleva peatüki sätteid kohaldatakse puurkaevu ja -augu ning salvkaevu projekteerimisele, rajamisele, kasutusele võtmisele, konserveerimisele ja lammutamisele.

 (2) Puurkaevu ja -augu ümbertegemisele kohaldatakse käesoleva seadustiku §-des 123–126 sätestatut.

§ 123. Mõisted

 (1) Puurkaev on veehaarde, põhjaveeseire ja soojussüsteemi puurkaev.

 (2) Puurauk on põhjaveeseire ja soojussüsteemi puurauk.

 (3) Puurkaevu või -augu ümberehitamine on puurkaevu või -augu ümbertegemine, puurkaevule või -augule osade lisamine või asendamine puurkaevu või -augu seisukorra parandamiseks, rikke kõrvaldamiseks või kasutusaja pikendamiseks.

§ 124. Puurkaevu ja -augu asukoha kooskõlastamine

 (1) Puurkaevu või -augu rajamist kavandav isik (edaspidi taotleja) peab rajatava puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastama kohaliku omavalitsuse üksusega. Rajatava puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise taotluses sisalduvad:
1) taotleja nimi, registri- või isikukood, kontaktandmed ning maaomaniku nõusolek, kui maaomanik ei ole isik, kes puurkaevu või -augu rajamist kavandab;
2) puurkaevu või -augu planeeritava asukoha aadress, maaüksuse nimi ja katastritunnus;
3) kavandatav veevõtt puurkaevust või -august – kuupmeetrit ööpäevas;
4) puurkaevu või -augu kasutamise otstarve.

 (2) Kohaliku omavalitsuse üksus arvestab puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamisel üld- ja detailplaneeringut, kohaliku omavalitsuse üksuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava ning vee-ettevõtja olemasolevaid teeninduspiirkondi.

 (3) Kohaliku omavalitsuse üksus kooskõlastab rajatava puurkaevu või -augu asukoha või keeldub selle kooskõlastamisest kümne tööpäeva jooksul puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise taotluse saamisest arvates.

§ 125. Puurkaevu ja -augu ehitamise dokumenteerimine

 (1) Puurkaevu või -augu puurimistöid teostav isik (edaspidi puurija) peab puurimistööde ajal pidama puurimispäevikut, kuhu kantakse:
1) puurkaevu või -augu asukoht;
2) töö tegemise aeg;
3) puurimismeetodi ja isolatsiooni tegemise kirjeldus;
4) vastavalt puurimissügavusele puuri ja manteltoru läbimõõt ning geoloogilise läbilõike kirjeldus;
5) kasutatud setete eemaldamise meetod;
6) puurkaevu või -augu hüdrogeoloogilised andmed.

 (2) Puurija on kohustatud pärast puurimistööde lõpetamist esitama puurimispäeviku andmed käesoleva seadustiku § 125 lõike 6 alusel kehtestatud vormis Keskkonnaametile, kes kannab andmed keskkonnaregistrisse.

§ 126. Puurkaevu ja -augu ehitusloa menetlus

 (1) Pädev asutus kooskõlastab puurkaevu või -augu ehitusloa taotluse Keskkonnaametiga. Keskkonnaamet kooskõlastab taotluse või keeldub taotluse kooskõlastamisest kümne tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates.

 (2) Kooskõlastamisel lisatakse ehitusloa eelnõule lisaks käesoleva seadustiku üldosas sätestatule:
1) puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastus;
2) veehaarde sanitaarkaitseala või toiteala projekt, kui selle koostamine on õigusaktide kohaselt nõutav;
3) puurkaevu või -augu ehitusprojekt.

 (3) Keskkonnaametil on õigus keelduda puurkaevu või -augu ehitusloa taotluse käesoleva paragrahvi lõike 1 kohasest kooskõlastamisest, kui:
1) ehitusprojekti on koostanud isik, kellel ei ole puurkaevude ja -aukude projekteerimiseks hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba;
2) puurkaevu või -augu asukoha valikul ei ole arvestatud piirkonna geoloogiliste ja hüdrogeoloogiliste tingimustega, nõuetekohase sanitaarkaitseala, hooldusala või veehaarde toiteala moodustamise võimalikkusega või piirkonnas olemasolevate puurkaevude ja -aukude mõjuraadiustega;
3) puurkaevu ehitusprojektikohane sügavus ja konstruktsioon ei taga ehitusprojektikohast vee tootlikkust või vee kvaliteeti;
4) puurkaevu või -augu ehitusprojektikohane sügavus, konstruktsioon või puurimismeetod ei taga põhjavee kaitse nõuete täitmist;
5) puurkaevuga või -auguga ehitusprojektikohaselt avatava põhjaveekihi valik ei ole lähtuvalt vee kasutamise otstarbest põhjendatud;
6) puurkaevu ehitusprojektikohane tootlikkus ületab piirkonnas kinnitatud vaba põhjaveevaru koguse;
7) ühisveevärgi puurkaevuga avatava põhjaveekihi vee kvaliteet eeldatavasti ei vasta joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava põhjavee kvaliteedinõuetele;
8) taotleja ei ole esitanud kõiki nõuetekohaseid dokumente või on teadvalt esitanud valeandmeid.

 (4) Puurkaevu või -augu ehitusloa taotluse kooskõlastamiseks on Keskkonnaametil õigus nõuda taotlejalt veeuuringute või hüdrogeoloogiliste uuringute tegemist.

 (5) Kui ühisveevärgi puurkaevu või puurkaevude ehitusprojektikohane tootlikkus kokku on üle 500 kuupmeetri ööpäevas, on ehitusloa taotluse kooskõlastamisel Keskkonnaametil õigus nõuda taotlejalt põhjaveeseire puuraukude rajamist ühisveevärgi puurkaevuga või puurkaevudega avatava põhjaveekihi vee seisundi jälgimiseks põhjaveehaarde mõjupiirkonnas.

 (6) Valdkonna eest vastutav minister kehtestab määrusega:
1) nõuded salvkaevu konstruktsiooni kohta;
2) nõuded puurkaevu ja -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta;
3) puurkaevu ja -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra;
4) puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, puurkaevu või -augu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise korra ja puurkaevu või -augu lammutamise teatise vormid.

§ 127. Puurkaevu ja -augu kasutusele võtmine

 (1) Kui puurkaevu ehitusprojektikohane tootlikkus on üle 10 kuupmeetri ööpäevas või seda kasutab rohkem kui 50 inimest, esitatakse selle kasutusloa taotluses lisaks käesoleva seadustiku üldosas sätestatule:
1) keskkonnaregistri väljavõte või viide keskkonnaregistris olevatele puurkaevu andmetele, millele kasutusluba taotletakse;
2) omanikujärelevalve tegija nimi, registri- või isikukood ja kontaktandmed;
3) puurkaevu hooldusjuhend.

 (2) Ühisveevärgi puurkaevu kasutusloa taotlus kooskõlastatakse Terviseametiga. Terviseamet ei kooskõlasta ühisveevärgi puurkaevu või puurkaevude kasutusloa taotlust juhul, kui puurkaevust võetav vesi avaldab pärast nõuetekohast töötlemist inimese tervisele otseselt või kaudselt negatiivset mõju.

 (3) Kui puurkaevu ehitusprojektikohane tootlikkus on alla 10 kuupmeetri ööpäevas või seda kasutab vähem kui 50 inimest, esitatakse selle puurkaevu ja puuraugu kasutusteatises lisaks käesoleva seadustiku üldosas sätestatule:
1) keskkonnaregistri väljavõte või viide keskkonnaregistris olevatele puurkaevu või -augu andmetele;
2) omanikujärelevalve tegija nimi, registri- või isikukood ja kontaktandmed;
3) puurkaevu või -augu hooldusjuhend.

§ 128. Puurkaevu ja -augu lammutamine

 (1) Puurkaevu või -augu omanik või maaomanik on kohustatud lammutama kasutamiskõlbmatu, põhjavee seisundile ohtliku või kasutusotstarbe kaotanud puurkaevu või -augu.

 (2) Pädev asutus kooskõlastab puurkaevu või -augu lammutamise ehitusprojekti Keskkonnaametiga.

 (3) Keskkonnaametil on õigus keelduda puurkaevu või -augu lammutamise ehitusprojekti kooskõlastamisest, kui:
1) puurkaev või -auk on riikliku keskkonnaseire jaam;
2) kohaliku omavalitsuse üksus on põhjendanud puurkaevu vajalikkust joogivee reservpuurkaevuna;
3) ehitusprojekt ei taga põhjavee kaitse nõuete täitmist.

 (4) Puurkaevu või -augu lammutamise teatis esitatakse lisaks pädevale asutusele ka Keskkonnaametile.

§ 129. Puurkaevu ja -augu konserveerimine

  Puurkaevu või -augu omanik või maaomanik on kohustatud konserveerima üle ühe aasta kasutusest väljas olnud puurkaevu või -augu, teavitades sellest Keskkonnaametit ja kohaliku omavalitsuse üksust.

  

NÕUSOLEK KÜPSISTE KASUTAMISEKS
Veebileht puurkaev.ee (edaspidi - Veebileht) kasutab küpsiseid eeskätt veebilehe kasutajamugavuse parandamiseks.  Nõustute küpsistega jätkates veebilehe külastamist või alternatiivselt vajutades nupule „Nõustun“. Küpsiste blokeerimine võib piirata veebilehe kasutusvõimalusi.

Mis on küpsis?
Küpsis (cookie) on väike tekstifail, mis salvestatakse veebilehe külastamisel kasutaja arvutisse või muusse seadmesse. Küpsised ei saada informatsiooni kasutaja arvutist välja. Küpsiste all käsitleme kõiki eelnevalt defineeritud tekstifaile olenemata tehnoloogilisest piiritlusest.

Mis eesmärgil ja milliseid küpsiseid kasutatakse?
Kogume püsi- ja seansiküpsiseid mis on vajalikud veebilehe toimimiseks, kasutajamugavuse parandamiseks ja asjakohaseks reklaamimiseks.

Kasutame järgmiste kolmandate osapoolte küpsiseid:  
Meil puudub ligipääs ja kontroll kolmanda osapoolte küpsistele ning nende küpsiste kasutamine kuulub paigaldajate privaatsuspoliitika alla. Kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika ja tingimustega saate tutvuda kolmanda osapoole veebilehtedel.

Mis andmeid küpsistega kogutakse?
Küpsiste kasutamisega seoses võidakse säilitada isikuandmeid mille kasutaja on ise veebilehe vormi täites kirjutanud. Nende hulka kuuluvad eesnimi, perekonnanimi, emaili aadress, telefoni number ja vajaliku lahenduse kirjeldus. Lisaks võidakse säilitada seadmeinfot, asukohateavet, ip-aadressi, keelevalikut  ja muid eelnevalt loetletud andmeid.
Kasutaja isikuandmeid ei säilitata kauem, kui seda nõuavad kogutud andmete eesmärgid. Kui isikuandmed muutuvad ebavajalikeks või kasutaja taotleb nende kustutamist, kustutatakse andmed 1 kuu jooksul.
Võime avaldada küpsiste kasutamisega seoses kogutud andmeid oma töötajatele, teenuse osutajatele ja eelnevalt nimetatud kolmandatele osapooltele, kui see on vajalik  eelnimetatud eesmärkidel. Samuti võime avaldada küpsiste kasutamisega seoses kogutud informatsiooni kui oleme kohustatud seda tegema seadusest tulenevalt või enda õiguste või huvide kaitsmisel (nt veebilehe väärkasutuse tuvastamiseks).

Kui kaua on küpsis arvutisse talletatud?
Küpsiste talletamise aeg on iga küpsise puhul erinev. Igakordne veebilehe külastamine uuendab küpsiseid, mistõttu pikeneb ka nende talletamise periood. Seansiküpsised salvestuvad ajutiselt veebilehe külastamise ajaks. Püsiküpsised salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehe sulgemist. Püsiküpsistel on erinev aegumisperiood ning mõned neist jäävad kasutaja seadmesse päevadeks, kuudeks või aastateks, kuid soovi korral saab seadmest ise kustutada.

Kuidas küpsiste kasutamist piirata ja neid kustutada?
Kasutaja saab kustutada seadmesse salvestatud küpsised ja ennetavalt vältida küpsiste salvestamist seadmesse. Selleks tuleb kasutajal muuta veebilehe privaatsusseadeid. Seadeid küpsiste keelamiseks tuleb muuta igas seadmes eraldi. Kõikide küpsiste blokeerimine võib piirata veebilehe kasutusvõimalusi.

Täpsemalt juhised leiab veebilehitseja kasutusjuhendist:
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835
Crome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Kontaktinfo ja lisateabe saamine
Veebilehe haldaja ja isikuandmete vastutav töötleja on Tarmo Eerik asukohaga Läänemaa, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Tihase tn 10, 90403 Kui Teil on küsimusi või ettepanekuid, võtke ühendust telefonil +3725220080 või e-posti aadressil puurkaev@puurkaev.ee
Kolmandate osapoole kontaktandmed on kättesaadavad nende veebilehtedelt.
Me võime küpsiste kasutamise põhimõtteid muuta ilma ette teatamata. Lehekülje all olev kuupäev annab märku, millal on viimati põhimõtteid uuendatud. Kõik muudatused jõustuvad koheselt, kui küpsiste kasutamise põhimõtteid on uuendatud veebilehel.
30.08.2019